'; echo ''; echo ''; echo ''.$GLOBALS["cfg"]["title"].''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo '
'; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo '
'; } // แสดงส่วนท้ายของเว็บ function page_footer() { echo '
'; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo '
หน้าแรก|Old version|ติ-ชมเว็บไซต์|ติดต่อผู้ดูแล|แผนผังเว็บไซต์|For Staff only
'; echo '
'.$GLOBALS["cfg"]["copy_right"].'

'; } // สร้างภาพ โดยให้ $filetmp = ไฟล์จาก temp dir, $filename = ชื่อไฟล์ใหม่, $nw = ขนาดความกว้างใหม่, $nh = ขนายความสูงใหม่ function create_image($filetmp, $filename, $nw=0, $nh=0) { $idata = getImageSize($filetmp); if ($nw != 0 && $nh != 0) { $w = $nw; $h = $nh; } else { if ($idata[0] > $idata[1]) { $w = $nw; $h = floor(($data[1]*$w)/$data[0]); } else { $h = $nh; $w = floor(($data[0]*$h)/$data[1]); } } if ($idata[2] == "1") { $images_orig = ImageCreateFromGIF($filetmp); } else if ($idata[2] == "3") { $images_orig = ImageCreateFromPNG($filetmp); } else { $images_orig = ImageCreateFromJPEG($filetmp); } $images_fin = ImageCreateTrueColor($w, $h); ImageCopyResampled($images_fin, $images_orig, 0, 0, 0, 0, $w, $h, $idata[0], $idata[1]); if ($idata[2] == "1" && function_exists(ImageGIF)) @ImageGIF($images_fin, $filename); else if ($idata[2] == "3" && function_exists(ImagePNG)) @ImagePNG($images_fin, $filename); if (!file_exists($filename)) @ImageJPEG($images_fin, $filename, $GLOBALS["main_cfg"]["idx"]["IMAGE_QUALITY"]); ImageDestroy($images_orig); ImageDestroy($images_fin); } // ตรวจสอบว่าเปิด GD2 หรือไม่ function load_gd2() { if (!@extension_loaded('gd')) { if (!@dl('gd.so')) { return false; } } else { return true; } } /*File Upload*/ function upload_files($uploaddir,$basename,$tmp_name,$filesize,$maxfilesize){ if ($filesize>$maxfilesize){echo 'ขออภัย ขนาดไฟล์ที่อัพโหลด ใหญ่เกินกว่า '.$maxfilesize.' Mb.!'; }elseif ($filesize<=$maxfilesize){ $uploadfile=$uploaddir.$basename;// ชื่อไฟล์ move_uploaded_file($tmp_name, $uploadfile);// แทรกไฟล์ documents } return $basename; } ?>", "-->", $t ); $t = preg_replace( "/

 
ห้องสมุดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

รายการห้องสมุด
เฉพาะเจ้าหน้าที่
ชื่อผู้ใช้งาน

รหัสผ่าน
ห้องสมุด ภาควิชาฟิสิกส์ และ วัสดุศาสตร์ 


ค้นหาหนังสือที่มีในห้องสมุด ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ข้อแนะนำต่างๆ มาที่ อ.ดร.ศิริพร และ อ.ชาญกิจ