ค้นหาจาก  'ชื่อ - นามสกุล','ID'=>'รหัสนักศึกษา','Email'=>'อีเมลล์'),'','','','90','20','');?>
'-ทุกระดับ-','1'=>'ปริญญาตรี','2'=>'ปริญญาโท','3'=>'ปริญญาเอก'),'','','','78','20','');?>
แสดงหน้าละ '5 รายการ','10'=>'10 รายการ','20'=>'20 รายการ','50'=>'50 รายการ','100'=>'100รายการ'),'50','','','77','20','');?>
แสดงตาม
ค้นหาจาก  'ชื่อ - นามสกุล','ID'=>'รหัสนักศึกษา','PositionWork'=>'สาขาอาชีพ','Email'=>'อีเมลล์'),'','','','85','20','');?>
'ทุกวุฒิการศึกษา','1'=>'ปริญญาตรี','2'=>'ปริญญาโท','3'=>'ปริญญาเอก'),'','','','100','20','');?>
แสดงหน้าละ '5 รายการ','10'=>'10 รายการ','20'=>'20 รายการ','50'=>'50 รายการ','100'=>'100รายการ'),'50','','','77','20','');?>
Under Construction!
    
'; }else{include("privacy.php");} }elseif ($_GET["show"]=="detail"){ if ($_GET["person"]=="0" || $_GET["person"]=="1" || $_GET["person"]=="2" || $_GET["person"]=="3"){echo person_detail();// บุคลากร (คณาจารย์และเจ้าหน้าที่) }elseif ($_GET["person"]=="current" || $_GET["person"]=="alumni"){echo student_detail();}// นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า } echo '
'; echo page_footer(); mysql_close();?>