เอกสารสหกิจศึกษา

 

1

คู่มือสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

word.png

2

แบบเสนองานสหกิจศึกษา (สำหรับสถานประกอบการ) สก.มช. 1

word.png

3

แบบสมัครงานสหกิจศึกษา (สำหรับนักศึกษา) สก.มช. 2

word.png

4

แบบรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานและแจ้งที่พักระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (สำหรับสถานประกอบการ) สก.มช. 3

word.png

5

แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา (สำหรับสถานประกอบการ) สก.มช. 4

word.png

6

แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (สำหรับนักศึกษาร่วมกับพนักงานที่ปรึกษา) สก.มช. 5

word.png

7

แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (สำหรับนักศึกษาร่วมกับพนักงานที่ปรึกษา) สก.มช. 6

word.png

8

แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา (สำหรับคณาจารย์นิเทศ) สก.มช. 7

word.png

9

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา (สำหรับสถานประกอบการ) สก.มช.8

word.png

10

แบบประเมินผลรายงานสหกิจศึกษา (สำหรับสถานประกอบการ) สก.มช. 9

word.png

11

แบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  สท. 2

word.png

12

ภาคผนวก ก (รายการแบบฟอร์มสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

word.png

13

ภาคผนวก ข (ตัวอย่าง ปกนอก ปกใน แบบฟอร์มรายงานสหกิจศึกษา)

word.png

14

ภาคผนวก ค (แบบฟอร์มที่ยื่นต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)

word.png

15

ภาคผนวก ง (เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกรมสรรพากร)

word.png