รายละเอียดกระบวนวิชา (Course Syllabus) ปริญญาตรี สาขาวัสดุศาสตร์

 

                          วิชาเอกบังคับ

                                     วิชาเอกเลือก

203475  สมบัติ กระบวนการ และการประยุกต์ของโพลิเมอร์

              (Properties Processing and Applications of Polymers)

206276  ระเบียบวิธีเชิงคณิตศาสตร์ 1 (Mathematical Method 1)

207205  ไฟฟ้าและแม่เหล็ก (Electricity and Magnetism)

207312  อิเล็กทรอนิกส์มูลฐาน  (Fundamental Electronics)

207210  ฟิสิกส์สำหรับวัสดุศาสตร์ (Physics for Materials Science)

210201  วัสดุศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Materials Science)

210202  โครงสร้างผลึกและความไม่สมบูรณ์ 

              (Crystal Structure and Imperfections)

210204  สมดุลเฟสและจลนพลศาสตร์ของวัสดุ

              (Phase Equilibria and Kinetics of Materials)

210207  การแปลงเฟสในวัสดุ (Phase Transformation in Materials)

210221  กระบวนการผลิตวัสดุ (Materials Processing)

210251  สมบัติเชิงกล ความร้อน และแสง ของวัสดุ

              (Mechanical, Thermal and Optical Properties of materials)

210275  ปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ 1 (Materials science Laboratory 1)

210276  ปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ 2 (Materials Science Laboratory 2)

210315  เทคนิคการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 1

              (Materials Characterization Techniques 1)

210321  กระบวนการผลิตวัสดุ 2 (Materials Processing 2)

210331  วัสดุผสม (Composite Materials)

210343  เซรามิกและแก้ว (Ceramics and Glasses)

210344  ซีเมนต์และคอนกรีต (Cements and Concrete)

210351  สมบัติเชิงไฟฟ้าและแม่เหล็กของวัสดุ

              (Electrical and Magnetic Properties of Materials)

210355  เทคโนโลยีสารกึ่งตัวนำ (Semiconductor Technology)

210374  ปฏิบัติการโรงงานกลสำหรับนักศึกษาวัสดุศาสตร์

              (Workshop for Materials Science Students)

210375  ปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ 3 (Materials Science Laboratory 3)

210376  ปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ 4 (Materials Science Laboratory 4)

210383  โลหะและโลหะผสม (Matals and Alloys)

210415  เทคนิคการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 2

              (Materials Characterization Techniques 1)

210496  สัมมนาทางวัสดุศาสตร์ (Seminar in Materials Science)

210497  สหกิจศึกษา (Cooperative Education)

210499  การค้นคว้าอิสระ (Independent Study)

205103  ธรณีวิทยากายภาพ

209211  เซรามิกส์เบื้องต้น

209311  วิทยาศาสตร์ซิลิเกต 1

210352  ฟิสิกส์ของวัสดุเชิงไฟฟ้า

210408  หัวข้อพิเศษทางวัสดุศาสตร์ (Selected Topics in Materials Science)

210424  การตกผลึกและการเติบโตของผลึก (Crystallization and Crystal Growth)

210425  กระบวนการผลิตวัสดุขั้นสูง (Advanced Materials Processing)

210432  วัสดุแปรใช้ใหม่ (Recycled Materials)

210433  ซีเมนต์และคอนกรีต (Cements and Concrete)

210434  วัสดุนาโนเบื้องต้น (Introduction to Nanomaterials)

210435  เส้นใยธรรมชาติและวัสดุผสมชีวภาพ (Natural Fibers and Biocomposite Materials)

210436  วัสดุชีวภาพ (Biomaterials)

210442  การตกผลึกและการเติบโตของผลึก (Crystallization and Crystal Growth)

210443  กระบวนการประดิษฐ์สำหรับเซรามิกขั้นสูง

               (Fabrication Processes for Advanced Ceramics)

210445  วัสดุเซรามิกขั้นสูง (Advanced Ceramic Materials)

210448  วัสดุเชิงทัศนศาสตร์ (Optical Materials)

210452  วัสดุศาสตร์ของฟิล์มบาง (Materials Science of Thin Films)

210453  การประยุกต์ของวัสดุเชิงไฟฟ้า (Applications of Electrical Materials)

210454  วัสดุสำหรับการประยุกต์ที่อุณหภูมิสูง

               (Materials for High Temperature Applications)

210462  วัสดุศาสตร์ของฟิล์มบาง (Materials Science of Thin Films)

210463  การเชื่อมต่อวัสดุ (Joining of Materials)

210464  เทคโนโลยีการเคลือบผิวขั้นสูง (Advanced Surface Coating Technology)

210465  วิทยาศาสตร์พื้นผิวและรอยต่อ (Surface and Interface Science)

210481  วัสดุสำหรับประยุกต์ที่อุณหภูมิสูง (Materials for High Temperature Applications)

210482  การเชื่อมต่อวัสดุ (Joining of Materials)

210483  โลหกรรมเชิงกายภาพ (Physical Metallurgy)

210485  การกัดกร่อนและการเสื่อมของวัสดุ (Corrosion and Degradation of Materials)

218100 อัญมณีวิทยาทั่วไป

255100  วิศวกรรมความปลอดภัยเบื้องต้น

255201  วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณทางวิศวกรรมอุตสาหการ

255230  องค์กรและการจัดการงานอุตสาหกรรม