รายละเอียดกระบวนวิชา (Course Syllabus) ปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์

 

                          วิชาเอกบังคับ

                                     วิชาเอกเลือก

207203  ฟิสิกส์ของการสั่นและคลื่น (Physics of Vibrations and Waves)

207205  ไฟฟ้าและแม่เหล็ก (Electricity and Magnetism)

207208  อุณหพลศาสตร์ (Thermodynamics)

207213  ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นกลาง 1 (Intermediate Physics Laboratory 1)

207214  ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นกลาง 2 (Intermediate Physics Laboratory 2)

207300  ฟิสิกส์การคณนา (Computational Physics)

207301  ฟิสิกส์เชิงทัศนศาสตร์ (Optical Physics)

207306  ฟิสิกส์ยุคใหม่ (Modern Physics)

207308  กลศาสตร์แบบฉบับ (Classical Mechanics)

207312  อิเล็กทรอนิกส์มูลฐาน (Fundamental Electronics)

207313  ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 1 (Advanced Physics Laboratory 1)

207314  ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 2 (Advanced Physics Laboratory 2)

207401  กลศาสตร์ควอนตัม 1 (Quantum Mechanics 1)

207402  กลศาสตร์ควอนตัม 2 (Quantum Mechanics 2)

207408  ฟิสิกส์เชิงสถิติ (Statistical Physics)

207415  ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าเบื้องต้น (Introduction to Electromagnetic Theory)

207438  สัมมนาทางฟิสิกส์ (Seminar in Physics)

207439  การค้นคว้าอิสระ (Independent Study)

207318  ดาราศาสตร์ทรงกลมและระบบสุริยะ (Spherical Astronomy and Solar System)

207323  มลภาวะอากาศ (Air Pollution)

207348  ดาราศาสตร์ทรงกลมและระบบสุริยะ (Spherical Astronomy and Solar System)

207403  ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 (Nuclear Physics 1)

207404  ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 2 (Nuclear Physics 2)

207405  ปฏิบัติการฟิสิกส์นิวเคลียร์ (Nuclear Physics Laboratory)

207411  อิเล็กทรอนิกส์ 1 (Electronics 1)

207412  อิเล็กทรอนิกส์ 2 (Electronics 2)

207413  วิธีการเชิงฟิสิกส์ทฤษฎี (Methods of Theoretical Physics)

207414  ทัศนศาสตร์ขั้นสูง (Advanced Optics)

207416  ฟิสิกส์พลาสมา (Plasma Physics)

207417  ปฏิบัติการดาราศาสตร์ (Astronomical Laboratory)

207418  ดาราศาสตร์ดาวฤกษ์ (Stellar Astronomy)

207419  ฟิสิกส์ดาราศาสตร์พื้นฐาน (Introduction to Astrophysics)

207422  ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 1 (Solid State Physics 1)

207423  ผลของกัมมันตภาพรังสี (Nuclear Radiation Effects)

207424  ฟิสิกส์สุขภาพ (Health Physics)

207425  ปฏิบัติการฟิสิกส์สุขภาพ (Health Physics Laboratory)

207426  สเปกโทรสโกปีของโมเลกุลเบื้องต้น (Introduction to Molecular Spectroscopy)

207427  เทคโนโลยีสถานะของแข็ง (Solid State Technology)

207428  ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 2 (Solid State Physics 2)

207429  สัมมนาปัญหาพิเศษ (Seminar on Special Problems)

207431  ฟิสิกส์เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูเบื้องต้น (Introduction to Reactor Physics)

207434  ผลึกศาสตร์เชิงรังสีเอกซ์เบื้องต้น (Introduction to X-ray Crystallography)

207435  การวัดกัมมันตภาพรังสี (Nuclear Radiation Detection)

207436  สเปกตรัมของอะตอม (Atomic Spectra)

207441  ทัศนศาสตร์ขั้นสูง (Advanced Optics)

207442  ฟิสิกส์ของพลังงาน (The Physics of Energy)

207444  ผลึกศาสตร์เชิงรังสีเอกซ์เบื้องต้น (Introduction to X-ray Crystallography)

207445  ปฏิบัติการฟิสิกส์พลังงาน (Energy Physics Laboratory)

207447  ฟิสิกส์ของวัสดุ (Physics of Materials)

207448  ดาราศาสตร์ดาวฤกษ์ (Stellar Astronomy)

207449  หัวข้อการศึกษาทางฟิสิกส์เพิ่มเติม (Selected Topics in Physics)

207455  ฟิสิกส์และเทคโนโลยีของลำอนุภาค (Physics and Technology of Particle Beam)

207463  ทฤษฎีคลื่นไหวสะเทือน (Seismic Wave Theory)

207464  ปฏิบัติการคลื่นไหวสะเทือน (Seismic Wave Laboratory)