ข้อมูลการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2560

ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2560 


เทอม 1

กระบวนวิชาปตรีและอาจารย์ผู้สอน

กระบวนวิชาปโทเอกและอาจารย์ผู้สอน

ภาระงานสอนรวมคณาจารย์  

ภาระงานคุมโปรเจ็ค/วิทยานิพนธ์

      

   

ตารางคุมแล็ปปี 1: 115, 171, 107
   ไฟล์1(pdf)            

ตารางคุมแล็ปปี 1: 117, 173
   ไฟล์1(pdf)            

ปฏิทินการศึกษา ปี 2560

รายชื่อนศ ชั้นปีที่ 1 รหัส 60   

รายชื่อนศ ชั้นปีที่ 2 รหัส 59  ฟิสิกส์  วัสดุศาสตร์

รายชื่อนศ ชั้นปีที่ 3 รหัส 58  ฟิสิกส์  วัสดุศาสตร์

รายชื่อนศ ชั้นปีที่ 4 รหัส 57  ฟิสิกส์  วัสดุศาสตร์เทอม 2

    

  

     

         


               


               


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2554


คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 2557-2558


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการสอบ 2554


 

******************

ข้อมูลการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2559

ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูล ณ วันที่ 6 มกราคม 2560 


เทอม 1

 

      

   

ปฏิทินการเรียนการสอนแล็ปฟิสิกส์ปี 1

แผนการใช้เครื่องมือแล็ปฟิสิกส์ปี1

แผนผังวางอุปกรณ์แล็ปฟิสิกส์ปี1

ตารางคุมแล็ปปี 1: 115, 171, 111, 107
   ไฟล์1(pdf)   (jpg)     ครึ่งแรก   ครึ่งหลัง  

ตารางคุมแล็ปปี 1: 117, 173
   ไฟล์1(pdf)   (jpg)     ครึ่งแรก   ครึ่งหลัง  

ปฏิทินการศึกษา ปี 2559

รายชื่อนศ ชั้นปีที่ 1 รหัส 59   

รายชื่อนศ ชั้นปีที่ 2 รหัส 58  ฟิสิกส์  วัสดุศาสตร์

รายชื่อนศ ชั้นปีที่ 3 รหัส 57  ฟิสิกส์  วัสดุศาสตร์

รายชื่อนศ ชั้นปีที่ 4 รหัส 56  ฟิสิกส์  วัสดุศาสตร์เทอม 2

ภาระงานสอนรวมคณาจารย์    

  

ตารางคุมสอบกลางภาค    ไฟล์ 1   ไฟล์ 2

         

ปฏิทินการเรียนการสอนแล็ปฟิสิกส์ปี 1

ตารางคุมแล็ปปี 1: 108, 116, 118, 172
     ไฟล์ 1 (pdf)  (jpg)        

ตารางคุมแล็ปปี 1: 117, 191, 195
     ไฟล์ 1 (pdf)  (jpg)        


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2554


คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 2557-2558


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการสอบ 2554


 

******************

ข้อมูลการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2558

ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูล ณ วันที่ 7 มีนาคม 2559 


เทอม 1

กระบวนวิชาป.ตรีและอาจารย์ผู้สอน

กระบวนวิชาป.โท-เอกและอาจารย์ผู้สอน

ภาระงานสอนรวมคณาจารย์  

ภาระงานคุมโปรเจ็ค/วิทยานิพนธ์

ตารางคุมสอบกลางภาค   ไฟล์ 1  ไฟล์ 2   

ตารางคุมสอบปลายภาค  ไฟล์ 1  ไฟล์ 2

ปฏิทินการเรียนการสอนแล็ปฟิสิกส์ปี 1

ตารางคุมแล็ปปี 1: 115, 171, 111
   ไฟล์ 1 (pdf)   (jpg)   ครึ่งแรก   ครึ่งหลัง  

ตารางคุมแล็ปปี 1: 117
   ไฟล์ 1 (pdf)   (jpg)   ครึ่งแรก   ครึ่งหลัง  

ปฏิทินการศึกษา ปี 2558

รายชื่อนศ ชั้นปีที่ 1 รหัส 58  ฟิสิกส์  วัสดุศาสตร์

รายชื่อนศ ชั้นปีที่ 2 รหัส 57  ฟิสิกส์  วัสดุศาสตร์

รายชื่อนศ ชั้นปีที่ 3 รหัส 56  ฟิสิกส์  วัสดุศาสตร์

รายชื่อนศ ชั้นปีที่ 4 รหัส 55  ฟิสิกส์  วัสดุศาสตร์เทอม 2

กระบวนวิชาป.ตรีและอาจารย์ผู้สอน

กระบวนวิชาป.โท-เอกและอาจารย์ผู้สอน

ภาระงานสอนรวมคณาจารย์    

ภาระงานคุมโปรเจ็ค/วิทยานิพนธ์  

ตารางคุมสอบกลางภาค    ไฟล์ 1   ไฟล์ 2

         

ปฏิทินการเรียนการสอนแล็ปฟิสิกส์ปี 1

ตารางคุมแล็ปปี 1: 116, 118, 172
     ไฟล์ 1 (pdf)  (jpg)     ครึ่งแรก     ครึ่งหลัง

ตารางคุมแล็ปปี 1: 117, 191, 195
     ไฟล์ 1 (pdf)  (jpg)     ครึ่งแรก     ครึ่งหลัง


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2554


คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 2557-2558


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการสอบ 2554


 

******************

ข้อมูลการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2557

ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน  2558 


เทอม 1

กระบวนวิชาป.ตรีและอาจารย์ผู้สอน

กระบวนวิชาป.โท-เอกและอาจารย์ผู้สอน

ภาระงานสอนรวมคณาจารย์  

ภาระงานคุมโปรเจ็ค/วิทยานิพนธ์

ภาระงานคุมสอบกลางภาค   ไฟล์ 1  ไฟล์ 2   

ภาระงานคุมสอบปลายภาค   ไฟล์ 1  ไฟล์ 2

ปฏิทินการเรียนการสอนแล็ปฟิสิกส์ปี 1

ตารางคุมแล็ปปี 1: 115, 171, 111
     ไฟล์ 1   ครึ่งแรก   ครึ่งหลัง

ตารางคุมแล็ปปี 1: 117
     ไฟล์ 1   ครึ่งแรก   ครึ่งหลัง

ปฏิทินการศึกษา ปี 2557

รายชื่อนศ ชั้นปีที่ 1  รายชื่อและอาจารย์ที่ปรึกษา 

รายชื่อนศ ชั้นปีที่ 2  ฟิสิกส์  วัสดุศาสตร์

รายชื่อนศ ชั้นปีที่ 3  ฟิสิกส์  วัสดุศาสตร์

รายชื่อนศ ชั้นปีที่ 4  ฟิสิกส์  วัสดุศาสตร์เทอม 2

กระบวนวิชาป.ตรีและอาจารย์ผู้สอน

กระบวนวิชาป.โท-เอกและอาจารย์ผู้สอน

ภาระงานสอนรวมคณาจารย์    

ภาระงานคุมโปรเจ็ค/วิทยานิพนธ์  

ตารางคุมสอบกลางภาค    ไฟล์ 1   ไฟล์ 2

ตารางคุมสอบปลายภาค    ไฟล์ 1  ไฟล์ 2     

ตารางการใช้ห้องเรียน  

ปฏิทินการเรียนการสอนแล็ปฟิสิกส์ปี 1

ตารางคุมแล็ปปี 1: 116, 118, 172
     ไฟล์ 1 (pdf)  (jpg)   ครึ่งแรก   ครึ่งหลัง

ตารางคุมแล็ปปี 1: 117, 191, 195
     ไฟล์ 1 (pdf)  (jpg)   ครึ่งแรก   ครึ่งหลัง


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2554


คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 2555-2556  

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 2557-2558


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการสอบ 2554


 

******************

ข้อมูลการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2556

ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 


เทอม 1

กระบวนวิชาป.ตรีและอาจารย์ผู้สอน

กระบวนวิชาป.โท-เอกและอาจารย์ผู้สอน

ภาระงานสอนรวมคณาจารย์  

ภาระงานคุมโปรเจ็ค/วิทยานิพนธ์

แบบรายงานการวัดและประเมินผล SC-QA10  

ตารางคุมสอบกลางภาค ป.ตรี  ไฟล์ 1  ไฟล์ 2

ตารางคุมสอบปลายภาค ป.ตรี  ไฟล์ 1  ไฟล์ 2  

ตารางคุมสอบกลางภาค ป.โท-เอก  ไฟล์ 1  ไฟล์ 2

ตารางคุมสอบปลายภาค ป.โท-เอก  ไฟล์ 1  ไฟล์ 2  

ปฏิทินการเรียนการสอนแล็ปฟิสิกส์ปี 1

ตารางคุมแล็ปปี 1: 115, 171, 111
     ไฟล์ 1   ครึ่งแรก   ครึ่งหลัง

ตารางคุมแล็ปปี 1: 117
     ไฟล์ 1   ครึ่งแรก   ครึ่งหลัง

ปฏิทินการศึกษา ป. ตรี ปี 2556

ปฏิทินการศึกษา ป.โท-เอก ปี 2556

รายชื่อนศ ชั้นปีที่ 1  ฟิสิกส์  วัสดุศาสตร์

รายชื่อนศ ชั้นปีที่ 2  ฟิสิกส์  วัสดุศาสตร์

รายชื่อนศ ชั้นปีที่ 3  ฟิสิกส์  วัสดุศาสตร์

รายชื่อนศ ชั้นปีที่ 4  ฟิสิกส์  วัสดุศาสตร์เทอม 2

กระบวนวิชาป.ตรีและอาจารย์ผู้สอน

กระบวนวิชาป.โท-เอกและอาจารย์ผู้สอน

ภาระงานสอนรวมคณาจารย์  

ภาระงานคุมโปรเจ็ค/วิทยานิพนธ์

แบบรายงานการวัดและประเมินผล SC-QA10  

ตารางคุมสอบกลางภาค ป.ตรี  ไฟล์ 1  ไฟล์ 2

ตารางคุมสอบปลายภาค ป.ตรี  ไฟล์ 1  ไฟล์ 2  

ตารางคุมสอบกลางภาค ป.โท-เอก  ไฟล์ 1  ไฟล์ 2   

ปฏิทินการเรียนการสอนแล็ปฟิสิกส์ปี 1

ตารางคุมแล็ปปี 1: 116, 118, 172
     ไฟล์ 1   ครึ่งแรก   ครึ่งหลัง

ตารางคุมแล็ปปี 1: 117, 191, 195
     ไฟล์ 1   ครึ่งแรก   ครึ่งหลัง


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2554


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการสอบ 2554


 

******************

ข้อมูลการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2555

ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 


เทอม 1

กระบวนวิชาป.ตรีและอาจารย์ผู้สอน

กระบวนวิชาป.โท-เอกและอาจารย์ผู้สอน

ภาระงานสอนรวมคณาจารย์  

ภาระงานคุมโปรเจ็ค/วิทยานิพนธ์

แบบรายงานการวัดและประเมินผล SC-QA10  

ตารางการใช้ห้องเรียนเทอม 1

ตารางคุมสอบกลางภาค  ไฟล์ 1  ไฟล์ 2

ตารางคุมสอบปลายภาค  ไฟล์ 1  ไฟล์ 2

ตารางคุมแล็ปปี 1: 115,171,111
    รายละเอียดก่อน Midterm
    รายละเอียดหลัง Midterm

ตารางคุมแล็ปปี 1: 117
    รายละเอียดก่อน Midterm
    รายละเอียดหลัง Midterm

ปฏิทินการเรียนการสอนแล็ปฟิสิกส์ปี 1

รายชื่อนักศึกษา Tutor/TA 1/2555

Font ราชการ

รายชื่อนศ ชั้นปีที่ 2  ฟิสิกส์  วัสดุศาสตร์

รายชื่อนศ ชั้นปีที่ 3  ฟิสิกส์  วัสดุศาสตร์

รายชื่อนศ ชั้นปีที่ 4  ฟิสิกส์  วัสดุศาสตร์เทอม 2

กระบวนวิชาป.ตรีและอาจารย์ผู้สอน  

กระบวนวิชาป.โท-เอกและอาจารย์ผู้สอน

ภาระงานสอนรวมคณาจารย์  

ภาระงานคุมโปรเจ็ค/วิทยานิพนธ์

แบบรายงานการวัดและประเมินผล SC-QA10  

ตารางการใช้ห้องเรียนเทอม 2

ตารางคุมสอบกลางภาค  ไฟล์ 1  ไฟล์ 2

ตารางคุมสอบปลายภาค  ไฟล์ 1  ไฟล์ 2 

ตารางคุมแล็ปปี 1: 116, 118, 172
     ไฟล์ 1   ครึ่งแรก   ครึ่งหลัง

ตารางคุมแล็ปปี 1: 117, 157, 191, 195
     ไฟล์ 1   ครึ่งแรก   ครึ่งหลัง

ปฏิทินการเรียนการสอนแล็ปฟิสิกส์ปี 1


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2554


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการสอบ 2554

 

******************

ข้อมูลการเรียนการสอน เทอม 2/2554

ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ตารางคุมแล็ปปี 1: 116,118,172
    ก่อน Midterm
    หลัง Midterm

ตารางคุมแล็ปปี 1: 117,191,195
    ก่อน Midterm
    หลัง Midterm

ตารางการใช้ห้องเรียน

ตารางคุมสอบกลางภาค  ไฟล์ 1  ไฟล์ 2

ตารางคุมสอบปลายภาค  ไฟล์ 1  ไฟล์ 2 

ภาระงานสอนรวมคณาจารย์ 

ภาระงานคุมโปรเจ็ค/วิทยานิพนธ์

กระบวนวิชาป.ตรีและอาจารย์ผู้สอน

กระบวนวิชาป.โท-เอกและอาจารย์ผู้สอน

Font ราชการระเบียบและวิธีการคำนวณภาระงานใน TOR/JA (ฉบับล่าสุด)

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการสอบ 2554

**ไฟล์จากการบรรยายการกรอก TOR**

การกรอกภาระงานในระบบ_CMU-MIS

การเบิกค่าสอนเกินภาระงาน

Template_การคำนวณภาระงานสอนเกิน (Excel)


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2554

hit counter