ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | Department of Physics and Materials Sciences Chiang Mai University

ขอแสดงความยินดีนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นปี 2554

รศ.ดร.ยงยุทธ เหล่าศิริถาวร

554000010308203

ซึ่งทำงานวิจัยด้าน การจำลองปัญหาด้วยการคำนวณทางคอมพิวเตอร์เพื่ออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ผู้ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ทั้ง 5 คน จะเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 9 ส.ค.54 ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2554 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา