วิชาฟิสิกส์ปี 1

วิชาฟิสิกส์ปี 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่
207100 ฟิสิกส์ ในชีวิตประจำวัน 30กย51
207105 ฟิสิกส์ สำหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร 1 13พย44
207106 ฟิสิกส์ สำหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร 2 13พย44
207109 กระบวน วิชาศึกษาทั่วไป 16กย51
207110 กระบวน วิชาศึกษาทั่วไป 16กย51
207111 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 8สค55
207115 ปฏิบัติ การฟิสิกส์สำหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร 1 6กย51
207116

ปฏิบัติ การฟิสิกส์สำหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร 2

6กย51
207117 ปฏิ บัิติการฟิสิกส์ 1 18มิย51
207118 ปฏิ บัิติการฟิสิกส์ 2 18มิย51
207125 ฟิสิกส์ สำหรับนักศึกษาสัตวแพทยศาสตร์ 6พค54
207131 ฟิสิกส์ สำหรับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ 1 6พค54
207132 ฟิสิกส์ สำหรับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ 2
3พค54
207133 ฟิสิกส์ สำหรับนักศึกษาแพทยศาสตร์(Physics for Medical Students) 3พค54
207135 ฟิสิกส์ สำหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ 6พค54
207137 ฟิสิกส์ สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 6พค54
207157 ปฏิบัติ การฟิสิกส์สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 6กย51
207160 ฟิสิกส์ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ 19พค52
207161 ฟิสิกส์ สำหรับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ 1 13พย44
207170 ปฏิบัติ การฟิสิกส์สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ 19พค52
207171 ปฏิบัติ การฟิสิกส์สำหรับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ 1 6กย51
207172 ปฏิบัติ การฟิสิกส์สำหรับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ 2 6กย51
207173 ปฏิบัติ การฟิสิกส์สำหรับนักศึกษาแพทยศาสตร์ 1 6กย51
207174 ปฏิบัติ การฟิสิกส์สำหรับนักศึกษาแพทยศาสตร์ 2 6กย51
207175 ปฏิบัติ การฟิสิกส์สำหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ 1 6กย51
207176 ปฏิบัติ การฟิสิกส์สำหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ 2 6กย51
207177 ปฏิบัติ การฟิสิกส์สำหรับนักศึกษาเภสัขศาสตร์ 1 6กย51
207181 ฟิสิกส์ สำหรับนักศึกษาเกษตรศาสตร์ 13พย44
207183 ฟิสิกส์ สำหรับนักศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 13พย44
207187 ฟิสิกส์ 1 (Physics 1) 13พย44
207188 ฟิสิกส์ 2 (Physics 2) 29มิย47
207191 ปฏิบัติ การฟิสิกส์สำหรับนักศึกษาเกษตรศาสตร์ 6กย51
207193 ปฏิบัติ การฟิสิกส์สำหรับนักศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 6กย51
207195 ปฏิบัติ การฟิสิกส์สำหรับนักศึกษาสัตวแพทยศาสตร์ 6กย51
207198 ฟิสิกส์ มูลฐาน 2 (Fundamental Physics 2) 9สค53
207199 ฟิสิกส์ มูลฐาน 3 (Fundamental Physics 3) 9สค53