มคอ.3 และ มคอ.5

มคอ.3 และ มคอ.5 วิชาระดับปริญญาตรี

เชิญดาว์นโหลดเอกสาร

M3 ungrad Example Ph-Mt มคอ.3  207306    210375    210483       210448

M3 ungrad Temp

M5 ungrad Example Ph-Mt มคอ.5  207306    210375    210483

M5 ungrad Temp

curriculum mapping_undergrad mats_checked

curriculum mapping_undergrad phys_all_years_checked

กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์นักศึกษา

มคอ.3 และ มคอ.5 วิชาระดับปริญญาโท-เอก

เชิญดาว์นโหลดเอกสาร

M3 grad Template  มคอ.3  207743_1-2556_มคอ3

M5 grad Template  มคอ.5  207743_1-2556_มคอ5

ป.โท-ฟิสิกส์               Course Syllabus    Curriculum Mapping

ป.โท-การสอนฟิสิกส์    Course Syllabus    Curriculum Mapping

ป.โท-ฟิสิกส์ประยุกต์    Course Syllabus    Curriculum Mapping

ป.เอก-ฟิสิกส์ประยุกต์   Course Syllabus    Curriculum Mapping

ป.โท-วัสดุศาสตร์         Course Syllabus    Curriculum Mapping

ป.เอก-วัสดุศาสตร์                                   Curriculum Mapping

ป.เอก-ฟิสิกส์ inter                                  Curriculum Mapping 

กระบวนการทวนสอบระดับบัณฑิตศึกษา-ประกอบมคอ.3และ5    

หัวข้อมคอ.3 และมคอ.5 กระบวนวิชาวิทยานิพนธ์(ฉบับปรับปรุง)

ภาคเรียนที่ 2/2557

เชิญดาวน์โหลดเอกสาร

กระบวนวิชา 207799 มคอ.3

กระบวนวิชา 207898 แบบ1.1 มคอ.3

กระบวนวิชา 207899 แบบ2.1 มคอ.3

กระบวนวิชา 210799 มคอ.3

กระบวนวิชา 210897 แบบ1.2 มคอ.3

กระบวนวิชา 210898 แบบ1.1 มคอ.3

กระบวนวิชา 217799 มคอ.3

กระบวนวิชา 217898 แบบ1.1 มคอ.3

กระบวนวิชา 225799 มคอ.3

บันทึกแจ้งการทำ มคอ.

แบบฟอร์มมคอ.5