วิสัยทัศน์/พันธกิจ

นโยบายและวิสัยทัศน์ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์

ตุลาคม 2554 – กันยายน 2558

          การเรียนการสอน

มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล                 

การวิจัย

1. สนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรมีผลงานวิจัยชั้นเลิศทั้งทางด้านการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต์

2. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน จัดสรรพื้นที่และทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

3. ส่งเสริมการทำงานวิจัยแบบบูรณาการของบุคลากรกับหน่วยงานภายนอก และสนับสนุนให้มีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมหรือชุมชนให้มากยิ่งขึ้น

          การบริหารและการจัดการ

1. มุ่งเน้นการแสวงหารายได้ การปรับปรุงภูมิทัศน์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและบุคลากร

2. สนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรเดินทางไปฝึกอบรม หรือไปประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศ อย่างสม่ำเสมอ

3. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน

4. มุ่งเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้การตัดสินใจร่วมกัน