การบริจาค

การบริจาคเงินเข้ากองทุนภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์

ขอเชิญชวนศิษย์เก่า ผู้ปกครอง บุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ และผู้สนในทุกท่าน ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุน และสนับสนุน การดำเนินงานด้านต่างๆ ของภาควิชาฯ ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง เพื่อการพัฒนาสังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน

                                                                         ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม