ข้อมูลสถิติผลงานวิจัยรวมของภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ 

 Note:         1: ผลงานวิจัยเฉพาะที่รวบรวมได้จากฐานข้อมูล SCOPUS ย้อนหลังถึงปี 2011

                   2: ผลงานวิจัยปีนี้ใช้ค่า Impact Factor ของปีล่าสุดที่ประกาศไว้

                   3: วันที่รวบรวมข้อมูล September 1, 2017

 

 


 

จำนวนรวมของผลงานวิจัยของภาควิชาฯ

 

 

 

สัดส่วนจำนวนผลงานวิจัยที่มี Impact Factor

 

 

 

Impact Factor รวม

 

 

 

Impact Factor เฉลี่ยต่อผลงานวิจัย

 

 

 

        

              

              

              

 

 

 

 

Nav view search

Navigation

Search