ข้อมูลสถิติผลงานวิจัยรวมของภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ 

 Note:         1: ผลงานวิจัยเฉพาะที่รวบรวมได้จากฐานข้อมูล SCOPUS ย้อนหลังถึงปี 2011

                   2: ผลงานวิจัยปีนี้ใช้ค่า Impact Factor ของปีล่าสุดที่ประกาศไว้

                   3: วันที่รวบรวมข้อมูล September 1, 2017

 

 


 

จำนวนรวมของผลงานวิจัยของภาควิชาฯ

 

 

 

สัดส่วนจำนวนผลงานวิจัยที่มี Impact Factor

 

 

 

Impact Factor รวม

 

 

 

Impact Factor เฉลี่ยต่อผลงานวิจัย

 

 

 

        

              

              

              

 

 

 

 

Nav view search

Navigation

Search

 

ข้อมูลผลงานวิจัยรายบุคคล

 

 

รายชื่อนักวิจัย
สาขางานวิจัย
สาขาเฉพาะทาง

ศ. ดร. กอบวุฒิ รุจิจนากุล (Prof. Dr. Gobwute Rujijanagul)

Materials Science

Electroceramics Crystallography

ศ. ดร. สมชาย ทองเต็ม (Prof. Dr. Somchai Thongtem)

Materials Science

 

ศ. ดร. สุพล อนันตา (Prof. Dr. Supon Ananta)

Materials Science

Advanced Ceramics

รศ. ดร. กมลพรรณ เพ็งพัด (Assoc. Prof. Dr. Kamonpan Pengpat)

Materials Science

Glass Ceramics Materials Characterisation

รศ. ดร. ธีรวรรณ บุญญวรรณ (Assoc. Prof. Dr. Dheerawan Boonyawan)

Physics

Nuclear Accelerator Physics

รศ. ดร. พิศิษฐ์ สิงห์ใจ (Assoc. Prof. Dr. Pisith Singjai)

Materials Science

Materials Science Physics and Technology

รศ. ดร. ยงยุทธ เหล่าศิริถาวร (Assoc. Prof. Dr. Yongyut Laosiritaworn)

Physics

Computational and Theoretical Physics

รศ. ดร. วิม เหนือเพ็ง (Assoc. Prof. Dr. Wim Nhuapeng)

Materials Science

Composites, Nanocomposites

รศ. ดร. อานนท์ ชัยพานิช (Assoc. Prof. Dr. Arnon Chaipanich)

Materials Science

Cement and Concrete, Piezoelectric Cement

ผศ. ดร. (ว่าที่ร้อยตรี)ชัยสิทธิ์ บรรจงประเสริฐ (Assist. Prof. Dr. Chaiyasit Banjongprasert)

Materials Science

Advanced Metal Processing, Metallurgy

ผศ. ดร. เขม จิรภัทรภิมล (Assist. Prof. Dr. Khem Chirapatpimol)

Physics

Nuclear Physics

ผศ. ดร. จิตรลดา ทองใบ (Assist. Prof. Dr. Chitrlada Thongbai)

Physics

Accelerator and Beam Physics

ผศ. ดร. จิรกานต์ นันแก้ว (Assist. Prof. Dr. Jirakan Nunkaew)

Physics

Atomic, Molecular and Optical Physics

ผศ. ดร. ฉัตรดนัย บุญเรือง (Assist. Prof. Dr. Chatdanai Boonruang)

Materials Science

Coating on Metal and Alloys, Corrosion, Wear

ผศ. ดร. ชนกพร ไชยวงศ์ (Assist. Prof. Dr. Chanokporn Chaiwong)

Physics

Applied Physics

ผศ. ดร. ชัยกานต์ เลียวหิรัญ (Assist. Prof. Dr. Chaikarn Liewhiran)

Materials Science

 

ผศ. ดร. ดวงมณี ว่องรัตนะไพศาล (Assist. Prof. Dr. Duangmanee Wongratanaphisan)

Physics

 

ผศ. ดร. นัดดา เวชชากุล (Assist. Prof. Dr. Natda Wetchakun)

Materials Science

 

ผศ. ดร. นิรุต ผุสดี (Assist. Prof. Dr. Nirut Pussadee)

Physics

Biophysics, Microfluidics

ผศ. ดร. พรรัตน์ วัฒนกสิวิชช์ (Assist. Prof. Dr. Pornrat Wattanakasiwich)

Physics

Educational Physics

ผศ. ดร. วรานนท์ อนุกูล (Assist. Prof. Dr. Waranont Anukool)

Physics

Atomic, Molecular and Optical Physics

ผศ. ดร. วันดี ธรรมจารี (Assist. Prof. Dr. Wandee Thamjaree)

Materials Science

Composites, Nanocomposites

ผศ. ดร. วัลย์ชัย พรมโนภาศ (Assist. Prof. Dr. Wonchai Promnopas)

Physics

Conversion of Energy and Nanoscience

ผศ. ดร. วิเชียร ไกรวัฒนวงศ์ (Assist. Prof. Dr. Wichean Kriwattanawong)

Physics

Astrophysics: Binary Star Systems

ผศ. ดร. วีระเดช ทองสุวรรณ (Assist. Prof. Dr. Wiradej Thongsuwan)

Materials Science

Nanomaterials

ผศ. ดร. ศิริพร ชัยศรี (Assist. Prof. Dr. Siriporn Chaisri)

Physics

Applied Geophysics

ผศ. ดร. ศิรามาศ โกมลจินดา (Assist. Prof. Dr. Siramas Komonjinda)

Physics

Astronomy

ผศ. ดร. สาคร ริมแจ่ม (Assist. Prof. Dr. Sakhorn Rimjaem)

Physics

Particle Accelerator and Beam Physics

ผศ. ดร. สุขุม อิสเสงี่ยม (Assist. Prof. Dr. Sukum Eitssayeam)

Materials Science

Ceramics

ผศ. ดร. สุภาพ ชูพันธ์ (Assist. Prof. Dr. Supab Choopun)

Physics

Chemical Physics, Applied

ผศ. ดร. สุวิชา วรรณวิเชียร (Assist. Prof. Dr. Suwicha Wannawichian)

Physics

Astrophysics

ผศ. ดร. อธิพงศ์ งามจารุโรจน์ (Assist. Prof. Dr. Athipong Ngamjarurojana)

Physics

Laser and Applied Optics

ผศ. ดร. อนุชา วัชระภาสร (Assist. Prof. Dr. Anucha Watcharapasorn)

Materials Science

Electroceramics, Crystallography

ผศ. ดร. อภิชาต ลิมปิชัยพานิช (Assist. Prof. Dr. Apichart Limpichaipanit)

Materials Science

 

ผศ. ดร. อรวรรณ คำมั่น (Assist. Prof. Dr. Orawan Khamman)

Materials Science

Electroceramics Materials Processing

ผศ. ดร. อุดมรัตน์ ทิพวรรณ (Assist. Prof. Dr. Udomrat Tippawan)

Physics

Nuclear Physics

ผศ. ดร. อำพล วงศ์จำรัส (Assist. Prof. Dr. Amphol Wongjamras)

Physics

Optics Nanotechnology

ผศ. ชาญกิจ คันฉ่อง (Assist. Prof. Chankit Khanchong)

Physics

Theoretical Physics

ผศ. พงษ์เทพ อากรสกุล (Assist. Prof. Pongthep Arkornsakul)

Physics

X-ray Crystallography

อ. ดร. คมสันติ โชคถวาย (Dr. Komsanti Chokethawai)

Materials Science

Laser and Applied Optics

อ. ดร. จตุพร สายสุด (Dr. Jatuporn Saisut)

Physics

Particle Accelerator and Beam Physics

อ. ดร. เชิดศักดิ์ แซ่ลี่ (Dr. Cherdsak Saelee)

Physics

Computational Physics

อ. ดร. ทิพย์สุคนธ์ คุ้มแสง (Dr. Thipsukon Komsang)

Physics

Atmospheric Physics

อ. ดร. นฤพนธ์ ฉัตราภิบาล (Dr. Narupon Chattrapiban)

Physics

 

อ. ดร. พิพัฒน์ เรือนคำ (Dr. Pipat Ruankham)

Physics

Solar Cell and Wide Bandgap Semiconductor

อ. ดร. มาโนช นาคสาทา (Dr. Manoch Naksata)

Materials Science

X-ray Electroceramics

อ. ดร. รัตติยากร เรียนยอย (Dr. Rattiyakorn Rianyoi)

Materials Science

Piezoelectric Ceramic-Portland Cement

อ. ดร. ศุภชัย นาคะพันธ์ (Dr. Supachai Nakapan)

Physics

Atmospheric Physics

อ. ดร. สกล แสนทรงศิริ (Dr. Sakon Sansongsiri)

Physics

Electronics and Plasma

อ. ดร. สุจิตรา รัตน์จิรานุกูล (Dr. Sujittra Ratjiranukool)

Physics

Atmospheric Physics

อ. ดร. สุเมธ สกุลเสริมสุข (Dr. Sumet Sakulsermsuk)

Physics

2D Nanomaterials, Nanoscale Physics

อ. ดร. สุรเชษฐ์ ผดุงฐิติธาดา (Dr. Surachet Phadungdhitidhada)

Physics

Metal Oxide Gas Sensor, DSSC

อ. ดร. อรวรรณ วิรัลย์เวชยันต์ (Dr. Orawan Wiranwetchayan)

Materials Science

Solar Cell and Air Pollution

อ. ดร. อัจฉรา ปัญญา (Dr. Autchara Punya)

Physics

Theoretical Condensed Matter Physics

อ. ดร. อัจฉรา ปัญญา เจริญจิตติชัย (Dr. Autchara Punya Jaroenjittichai)

Physics

Theoretical Condensed Matter Physics

อ. ดร. อัจฉราวรรณ กาศเจริญ (Dr. Atcharawon Gardchareon)

Physics

Applied Physics

อ. จันทร์เพ็ญ ศิลาวงศ์สวัสดิ์ (Chanpen Silawongsawat)

Physics

Applied Geophysics

อ. นงลักษณ์ ทองนพรัตน์ (Nonglak Tongnopparat)

Physics

Educational Physics

อ. ปรัชญา มาลาศรี (Prachya Malasri)

Physics

 

อ. มล. อนิวรรต สุขสวัสดิ์ (Aniwat Sooksawat)

Physics

Astronomy

อ. อาทิตย์ ลภิรัตนากูล (Arthit Laphiratanakal)

Physics

Astronomy