รายการเครื่องมือวิจัยของภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ที่ให้บริการ

 

ลำดับ

ชื่อเครื่องมือ

รูปเครื่องมือ

อาจารย์/เจ้าหน้าที่

ราคาค่าบริการ(บาท)

ภาควิชา

ราชการ

เอกชน

1

Atomic Force Microscope (AFM)

คุณเอกพงษ์ กันทารักษ์

Ekkapong_k@hotmail.com

081-0268083

053-941921-4

300/

hr

400/

hr

500/

hr

2

Raman Spectroscope

คุณเอกพงษ์ กันทารักษ์

Ekkapong_k@hotmail.com

081-0268083

053-941921-4

200/

Sample

300/ Sample

500/ Sample

3

Zetasizer nano

คุณเอกพงษ์ กันทารักษ์

Ekkapong_k@hotmail.com

081-0268083

053-941921-4

300/

hr

400/

hr

500/

hr

4

Photoluminescence Spectrometer (PL)

คุณเอกพงษ์ กันทารักษ์

Ekkapong_k@hotmail.com

081-0268083

053-941921-4

200/

Sample

300/ Sample

500/ Sample


 

ลำดับ

ชื่อเครื่องมือ

รูปเครื่องมือ

อาจารย์/เจ้าหน้าที่

ราคาค่าบริการ(บาท)

ภาควิชา

ราชการ

เอกชน

5

X-ray Diffractometer

(XRD)

คุณศรชัย ธนันชัย

sornc42@yahoo.com

085-0389959,053-943367

200/

Sample

300/ Sample

500/ Sample

6

Micro Vickers Hardness Tester

คุณสุขแก้ว คำเมืองสา

Sook_kk@windowslive.com

089-5524613, 053-943367

80/

Sample

7

UV-Vis-NIR Spectrometer

คุณสุขแก้ว คำเมืองสา

Sook_kk@windowslive.com

089-5524613, 053-943367

50/

Sample

8

Ellipsometer

คุณสุขแก้ว คำเมืองสา

Sook_kk@windowslive.com

089-5524613, 053-943367

50/

Sample


 

ลำดับ

ชื่อเครื่องมือ

รูปเครื่องมือ

อาจารย์/เจ้าหน้าที่

ราคาค่าบริการ(บาท)

ภาควิชา

ราชการ

เอกชน

9

Particle size analyzer

คุณสุขแก้ว คำเมืองสา

Sook_kk@windowslive.com

089-5524613, 053-943367

250/

Sample

10

Electrometer/

High-Resistance Meter

คุณสุขแก้ว คำเมืองสา

Sook_kk@windowslive.com

089-5524613, 053-943367

-

11

Tensile Testing Instrument

คุณวัทธิกร สร้อยหล้า

Ple_wasan@hotmail.com

089-5609365

50/

Sample

100/

Sample

200/

Sample

12

เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก

คุณทวนศักดิ์ ทิพย์ประสิทธิ์

thuan.fnrf@hotmail.com

081-6024946, 053-943367

ขึ้นอยู่กับขนาดชิ้นงาน

เริ่มต้น 100 บาท

 

 

 

 

 

 

ลำดับ

ชื่อเครื่องมือ

รูปเครื่องมือ

อาจารย์/เจ้าหน้าที่

ราคาค่าบริการ(บาท)

ภาควิชา

ราชการ

เอกชน

13

เครื่องเร่งอนุภาคแทนเดทรอน ศักย์ไฟฟ้าสูงสุด 1.7 ล้านโวลต์ เพื่อการวิเคราะห์และสังเคราะห์ชั้นผิวระดับ 100 นาโนเมตร – 20 ไมครอน

EPSN0008

ผศ.ดร.อุดมรัตน์ ทิพวรรณ

Udomrat.t@cmu.ac.th

081-6024946, 053-943367

ขึ้นอยู่กับขนาดชิ้นงาน

14

Varian ไอออนอิมพลานเตอร์ ศักย์ไฟฟ้าเร่งสูงสุด 2 แสนโวลต์ สำหรับเพื่อการสังเคราะหและปรับปรุงชั้นผิวโดยการฝังอนุภาคในเนื้อวัสดุ

EPSN0011.jpg

ผศ.ดร.อุดมรัตน์ ทิพวรรณ

Udomrat.t@cmu.ac.th

081-6024946, 053-943367

ขึ้นอยู่กับขนาดชิ้นงาน

15

เครื่องเคลือบผิวฟิล์มบางอนุภาคนาโน ขนาด 9 หัว

อ.ดร.วีระเดช ทองสุวรรณ

Wiradej.t@cmu.ac.th

081-3663662, 053-943367

ขึ้นอยู่กับขนาดชิ้นงาน

16

เครื่องเคลือบผิวฟิล์มบางอนุภาคนาโน ขนาด 36 หัว

อ.ดร.วีระเดช ทองสุวรรณ

Wiradej.t@cmu.ac.th

081-3663662, 053-943367

ขึ้นอยู่กับขนาดชิ้นงาน

 รวบรวมข้อมูลโดย วัทธิกร สร้อยหล้า
Website counter