โครงสร้างการบริหารภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์

 

                    Pisith_resize-1

                                                                                                       หัวหน้าภาควิชา

                                                                                                 (รศ.ดร.พิศิษฐ์ สิงห์ใจ)

 

                    Karnda_resize-1

                                                                                                     รองหัวหน้าภาควิชา

                                                                                                  (ผศ. กานดา สิงขรัตน์)

 

      Anucha_resize-1      Udomrat_resize-1       Chaikarn_resize-1       Natda_resize-1      Chatdanai_resize-1

                  ผู้ช่วย                                        ผู้ช่วย                                     ผู้ช่วย                                      ผู้ช่วย                                      ผู้ช่วย

             ฝ่ายวิชาการ                                 ฝ่ายวิจัย                         ฝ่ายกิจการนักศึกษา                      ฝ่ายการเงิน                            ฝ่ายหารายได้

   (ผศ.ดร.อนุชา วัชระภาสร)   (ผศ.ดร.อุดมรัตน์ ทิพวรรณ)  (ผศ.ดร.ชัยกานต์ เลียวหิรัญ)  (ผศ.ดร.นัดดา เวชชากุล)   (ผศ.ดร.ฉัตรดนัย บุญเรือง)