ผู้เข้าร่วมการอบรม

การอบรมครูฟิสิกส์ หลักสูตรที่ 3 ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Home
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
ผู้เข้าร่วมการอบรม
ตารางการอบรม
เอกสารประกอบ
กิจกรรมค่าย
staff
PhotoVDO
Contact Information
อบรมครู2551

 

ศูนย์อบรม ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

กลุ่ม

1

นาง

กุลญา

ดุลย์สูงเนิน

แม่แตง

7

2

นาย

ไกรศร

จองมูลสุข

เวียงแหงวิทยาคม

5

3

นาย

อภิรักษ์

อภิวงค์งาม

วิลัยเกียรติอุปถัมภ์

8

4

นาง

จันทร์พร

ปิงเมือง

แม่ตื่นวิทยาคม

6

5

นาง

จุฑารัตน์

เวียงลอ

ดอยเต่าวิทยาคม

2

6

นาย

เฉลียว

สายวิวัฒน์

กาวิละวิทยาลัย

8

7

นาย

เทวิน

มูลวรรณ์

ดอยสะเก็ดวิทยาคม

1

8

นาย

ธรรมนูญ

สุวรรณรัฐ

สารภีพิทยาคม

6

9

นาย

นครินทร์

จันต๊ะคาด

สองแคววิทยาคม

8

10

นางสาว

นิตยา

เรือนคำ

แม่แจ่ม

5

11

นาง

เบญจมาศ

การคนซื่อ

สันกำแพง

1

12

นาย

ประสิทธิ์

บุญมี

รังษีวิทยา

7

13

นาย

ประหยัด

จิตอารี

ไชยปราการ

5

14

นาย

ปรีดา

คำแก้ว

พร้าววิทยาคม

3

15

นาย

เสกสรรค์

ติวงค์

ราชประชานุเคราะห์ 30

4

16

นาย

พรนิมิตร

ชิตมินทร์

เชียงดาววิทยาคม

2

17

นาย

พิทักษ์

เลิศฤดี

อมก๋อยวิทยาคม

4

18

นางสาว

พิมพ์ผกา

แก้วอาภัย

บ้านกาดวิทยาคม

1

19

นาง

พิมล

อนันตา

ยุพราชวิทยาลัย

6

20

นาย

ยุทธนา

อิ่นแก้ว

ฝางชนูปถัมภ์

6

21

นางสาว

วารี

ชมชื่น

สันทรายวิทยาคม

8

22

นาย

วิรัตน์

ตาละปิน

จอมทอง

4

23

นาย

ไววิทย์

จันสังสา

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

1

24

นาย

ศราวุธ

อุทัยผล

นวมินทราชูทิศ พายัพ

2

25

นาย

สาคร

อินทนันท์

หอพระ

7

26

นางสาว

สายสุนีย์

ปาวงศ์

ไชยปราการ

3

27

นาย

สุนทร

กู้เมือง

สันป่าตองวิทยาคม

3

28

นางสาว

สุพรรณี

วรวัฒนเมธี

ฮอดพิทยาคม

7

29

นาย

สุวัจน์

สงวนงาม

แม่ออนวิทยาลัย

2

30

นาย

อานนท์

ขัตติ

ดอยสะเก็ดวิทยาคม

3

31

นาย

ปภพ

ภาลีนนท์

เทศบาล 6 (อุดรธานี)

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home | การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ | ผู้เข้าร่วมการอบรม | ตารางการอบรม | เอกสารประกอบ | กิจกรรมค่าย | staff | PhotoVDO | Contact Information | อบรมครู2551Last updated: 04/27/09.