ตารางการอบรม

การอบรมครูฟิสิกส์ หลักสูตรที่ 3 ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Home
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
ผู้เข้าร่วมการอบรม
ตารางการอบรม
เอกสารประกอบ
กิจกรรมค่าย
staff
PhotoVDO
Contact Information
อบรมครู2551

 

ผังการจัดกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมวิชาฟิสิกส์ หลักสูตร 3

กลุ่ม 1

 

 

 

 

กลุ่ม 8

นายเทวิน  มูลวรรณ์

นางเบญจมาศ  การคนซื่อ

น.ส.พิมพ์ผกา  แก้วอาภัย

นายไววิทย์  จันสังสา

 

 

 

 

นายจักราวุธ  เมืองมงคล

นายเฉลียว  สายวิวัฒน์

นายนครินทร์  จันต๊ะคาด

นางสาววารี  ชมชื่น

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่ม 2

 

 

 

 

กลุ่ม 7

นางจุฑารัตน์  เวียงลอ

นายพรนิมิตร  ชิตมินทร์

นายศราวุธ  อุทัยผล

นายสุวัจน์  สงวนงาม

 

 

 

 

 

นางกุลญา  ดุลย์สูงเนิน

นายประสิทธิ์  บุญมี

นายสาคร  อินทนันท์

น.ส.สุพรรณี  วรวัฒนเมธี

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่ม 3

 

กลุ่ม 4

 

กลุ่ม 5

 

กลุ่ม 6

นายปรีดา  คำแก้ว

.ส.สายสุนีย์  ปาวงศ์

นายสุนทร  กู้เมือง

นายอานนท์  ขัตติ

 

นางปิยะนุช  เมธา

นายพิทักษ์  เลิศฤดี

นายวิรัตน์  ตาละปิน

 

นายไกรศร  จองมูลสุข

น.ส.นิตยา  เรือนคำ

นายประหยัด จิตอารี

 

นางจันทร์พร  ปิงเมือง

นายธรรมนูญ  สุวรรณรัฐ

นางพิมล  อนันตา

นายยุทธนา  อิ่นแก้ว

 

   

Home | การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ | ผู้เข้าร่วมการอบรม | ตารางการอบรม | เอกสารประกอบ | กิจกรรมค่าย | staff | PhotoVDO | Contact Information | อบรมครู2551Last updated: 04/27/09.